GDPR

Aalborg den 25.05.2018.

Privatlivspolitik

Aalborg Miniby, som du er medlem af, behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvilke oplysninger, vi behandler, samt hvordan disse behandles. Helt generelt gælder at vi kun behandler almindelige personoplysninger. Disse oplysninger bruges til foreningsrelaterede formål. Foreningen behandler med andre ord kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af foreningens formål. Dine oplysninger slettes, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige Aalborg Miniby er dataansvarlig, og sikrer, at personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Til dette formål har foreningen udpeget en dataansvarlig, der kan kontaktes, såfremt du f.eks. har spørgsmål. Kontaktoplysninger på foreningens dataansvarlige: Foreningens CVR nr.: 30265726.

Kontaktperson:

Bent Kjeldsen
Magisterparken 12.1.tv
9000 Aalborg.
Mail: bentkjeldsen2@gmail.com 

Foreningen behandler følgende personoplysninger: Almindelige personoplysninger på medlemmer/potentielle medlemmer: Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, postadresse, samt evt. telefonnummer og e-mailadresse.
 
Foreningen får oplysningerne fra dig.
Foreningens medlemshåndtering :Udsendelse af nyhedsmails, herunder eventuel kontingentopkrævning, indkaldelse til generalforsamling, udsendelse af generalforsamlingsreferat. Som led i foreningens aktiviteter. Administration af din relation til foreningen.
 
Legitime interesser I det omfang foreningen behandler dine medlemsoplysninger, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som: Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til foreningens pligter jf. vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling. Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning af og registrering af betaling af kontingent, evt. forfølgning af restancer. Af praktiske og administrative hensyn, herunder bestemmelser i Regnskabslovgivningen, opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i en periode efter din udmeldelse af foreningen (se afsnittet opbevaring og sletning af dine personoplysninger).

Foreningens behandling af dine personoplysninger baserer sig på det samtykke du har oplyst. 

Foreningen videregiver ikke personoplysninger til virksomheder til markedsføring.  
 
Af praktiske og administrative hensyn, herunder bestemmelser i Regnskabslovgivningen, opbevarer foreningen dine almindelige medlemsoplysninger i op til 5 år efter kalenderåret for ophør af medlemskab. Vi opbevarer endvidere dine personoplysninger, så længe du ønsker at modtage nyhedsbreve, mails mv.
 
ForeningerDu har en række særlige rettigheder efter Persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig: Retten til at blive oplyst om behandlingen af data. Retten til indsigt i egne personoplysninger. Retten til berigtigelse. Retten til sletning. Retten til begrænsning af behandling. Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format). Retten til indsigelse. Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod foreningens behandling, ved at henvende dig til foreningens dataansvarlige. Den dataansvarliges kontaktoplysninger finder du øverst i dokumentet. Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger foreningen, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald de nødvendige ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Foreningen forbeholder sig retten til at foretage ændringer i nærværende privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.  

Dette bilag er udarbejde af Aalborg Miniby den 25.5.2018