VedtægterVEDTÆGTER FOR AALBORG MINIBY
Vedtaget d. 24. marts 2022.

§ 1 NAVN OG HJEMSTED
”Aalborg Miniby”, Aalborg.

§ 2 FORMÅL
Foreningen er almennyttig og har til formål at:
• fremstille huse og bygninger af Aalborg fra omkring1870, i skalaforhold 1:10.
• opstille bygningerne til en samlet helhed.
• drive den opstillede bysammenhæng som udstilling.
• opstille historiske oplysninger af bygningerne, og deres byplanmæssige sammenhæng.

§ 3 MEDLEMMER
Stk. 1: Som medlem kan optages enkeltpersoner, samt grupper, foreninger og firmaer, som har interesse i at støtte foreningen. Dette i øvrigt efter bestyrelsens godkendelse.
Stk. 2: Hvert medlem, uanset om den pågældende repræsenterer en gruppe, forening, organisation, firma eller lignende, kan kun afgive een stemme, i forbindelse med afstemninger i henhold til nærværende vedtægter.
Stk. 3: Hvert enkeltmedlem betaler et af generalforsamlingen fastlagt årligt kontingent.
Kontingentet for firmaer fastlægges af bestyrelsen.
Kontingentet forfalder inden 1/6. Restancetiden er 2 mdr.
Derefter gives påmindelse, inden medlemskabets ophør.
Stk. 4: Generalforsamlingen kan, med mindst 2/3 flertal, på grundlag af en enig bestyrelses indstilling, ekskludere medlemmer, der ikke efterlever foreningens formål, eller ved konkrete illoyale dispositioner og handlinger offentligt miskrediterer foreningen og dens formål.
Betalt kontingent er adgangsgivende til generalforsamlingen.

§ 4 LEDELSE, GENERALFORSAMLING OG ANSVAR
Stk. 1.1: Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Den indkaldes mindst én gang om året af bestyrelsen, med mindst 14 dages varsel. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde mindst 7 dage før. Generalforsamlingen skal afholdes i årets 1. kvartal, og med mindst følgende dagsorden:
1. Valg af ordstyrer/dirigent.
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.
3. Kassereren forelægger foreningens regnskab, og oplyser om medlemstallet.
4. Formanden og kassereren forelægger forslag til aktivitetsplan, og forslag til årsbudget.
5. Fastlæggelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af formand på ulige år, og kasserer på lige år.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 1 på lige år, og 2 på ulige år.
9. Valg af 2 suppleanter.
10. Valg af revisor og suppleant.
11. Eventuelt.

Stk. 1.2: Beslutninger foretages ved simpelt flertal.
Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af formanden, eller et flertal af bestyrelsens medlemmer, endvidere kan mindst ¼ af medlemmerne anmode bestyrelsen om indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling.
Bestyrelsen er, når der forelægger en skriftlig konkret anmodning over hvilke forhold, der ønskes behandlet, forpligtiget til, indenfor 14 dage, efter modtagelse af anmodningen, at indkalde medlemmerne til den i. h. t. den i stk. 1.1. nævnte frist.
Stk. 3: Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som mellem generalforsamlingerne er øverste myndighed, og er ansvarlig i alle anliggender overfor generalforsamlingen.
Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen vælger af sin midte en sekretær og en næstformand.
Formand, næstformand og kasserer udgør forretningsudvalget, til varetagelse af de løbende opgaver.
Bestyrelsen afgør indenfor vedtægternes rammer, alle spørgsmål vedrørende foreningens virksomhed og drift, herunder samarbejde med lign. institutioner, rådgivere, konsulenter o.l. til gennemførelse af de vedtægtsbestemte opgaver.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved tilstedeværelsen af mindst 3 medlemmer.
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme udslagsgivende.

§ 5. REGNSKAB, ØKONOMI, AKTIVER OG FORSIKRING
Stk. 1: Foreningens regnskab følger kalenderåret.
Regnskaber skal revideres af foreningsvalgt revisor.
Stk. 2: Udover kontingentet hviler økonomien på tilskud fra offentlige midler, fonde, foreninger o. l., samt indtægter ved udstillings- undervisnings- informations- og udlejningsvirksomhed af og om de udførte arbejder.
Stk. 3: Foreningens aktiver, i form af originalmodeller, med tilhørende originalt undervisnings-, udstillings- og informationsmateriale o.l. kan ikke afhændes.
Modeller kan udlejes eller udlånes eller sælges. Varigheden tilstræbes aftalt på forhånd.
Kopi af eksisterende modeller kan afhændes ved salg.
Publicering og formidling af det udarbejdede undervisnings-, udstillings- og informationsmateriale, kan ske mod betaling.
Eventuelt overskud ved foreningens drift, eller ved salg af ydelser o.l. kan alene komme de under § 2 nævnte formål til gode.
Stk. 4: Foreningens likvide midler indsættes på en konto i et pengeinstitut i Aalborg Kommune. Bestyrelsen kan ved bemyndigelse, for et nærmere fastsat max. beløb, meddele trækningsret og fuldmagt til kassereren, eller en, til varetagelse af foreningens opgaver, udpeget person.
Stk. 5: Efter bestyrelsens nærmere beslutning, foretages fornøden sikring af de udførte modeller og informations- og udstillingsmateriale m.v.
I fornødent omfang tegnes de nødvendige forsikringer.
§ 6 TEGNINGSRET, HÆFTELSE OG SAMARBEJDE
Stk. 1: Foreningen tegnes af formanden, eller i dennes fravær af næstformanden.
Til erhvervelse og afhændelse af fast ejendom, og til optagelse af lån, kræves dog samtlige bestyrelsesmedlemmers underskrift.
Stk. 2: For foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningens formue og aktiver.
Stk. 3: Til varetagelse af foreningens formål, og gennemførelse af opgaver, aktiviteter o.l., kan foreningen efter bestyrelsens beslutning, samarbejde med foreninger, fonde, institutioner, firmaer o.l., samt enkeltpersoner under iagttagelse af vedtægternes bestemmelser.
§ 7 BESTYRELSESMØDER O.L.
Stk. 1: Formanden kan til enhver tid indkalde til bestyrelsesmøde ved fremsendelse af dagsorden 8 dage forinden til bestyrelsen.
Der føres beslutningsreferat, som opbevares forsvarligt, og bekendtgøres til medlemmerne på passende måde.
Stk. 2: Møder til varetagelse af de, af bestyrelsen, besluttede aktiviteter, indkaldes af den/de for aktiviteterne udpegede ansvarlige. Til sikring af indgåede aftaler kan formand/forretningsudvalg/ sekretær indkaldes og deltage i mødet.
I fornødent omfang udarbejdes aktivitets- og tidsplaner, der bekendtgøres for medlemmerne, evt. ved opsætning på et, for dem, tilgængeligt sted.

§8 VEDTÆGTSÆNDRINGER
Stk. 1: Vedtægtsændringer kræver simpelt flertal på generalforsamlingen.

§ 9 OPHØR AF FORENINGEN

Stk. 1: I tilfælde af foreningens ophør, som er besluttet på to af hinanden følgende generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum, fordeles foreningens likvide midler som følger:
• de likvide midler opgøres efter at eventuelle forpligtelser er dækket.
• midlerne, foreningens aktiver samt rettigheder stilles til rådighed for, og overdrages til en offentlig eller almennyttig institution, der arbejder med formidling af viden om håndværk, arkitektur o.l. i landsdelen.
• ovenstående fordeling og overdragelse forestås af et flertal i foreningens bestyrelse.

Vedtaget på generalforsamling d. 24. marts 2022.